1.
เจริญจิตรกรรมป. กามนิต เพชรน้ำเอกแห่งวรรณกรรมแปลและวรรณกรรมศาสนา. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 30 พฤศจิกายน 2021];2:22-0. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62286