1.
แก้วคัลณาน. วรรณวิจิตรของ "แสงทอง". VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 29 พฤศจิกายน 2021];2:81-9. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62291