1.
เจริญจิตรกรรมป. พินิจชีวิตขุนแผนด้วยทักษา. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 5 ธันวาคม 2021];7:23-8. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62365