1.
แก้วคัลณาน. การสืบสรรค์จินตภาพเพื่อแสดงคู่เปรียบในกวีนิพนธ์ไทย. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 29 พฤศจิกายน 2021];8:1-40. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62373