1.
ดิษฐป้านว. บทบรรณาธิการ. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];8:(1). vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62374