1.
ปฤชากุลว. ตำนานกลวง: ท้องถิ่นและอำนาจในการสร้างอัตลักษณ์. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];8:41-7. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62375