1.
เพิ่มเกษรน. ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 7 ธันวาคม 2021];8:146-59. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62378