1.
อ่องวุฒิวัฒน์ส. "ที่": คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];8:160-84. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62379