1.
ธันวารชรร. นาย ต.เง๊กชวน*แห่งห้าง ต.เง๊กชวน. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];8:185-00. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62380