[1]
บุษย์ชญานนท์ส. 2020. การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจยุคบริโภคนิยม. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์. 7, 2 (ธ.ค. 2020), 63-80.