[1]
ปุริสุตฺตโม พ., ธีรปญฺโญ พ., ต่างจิตรเ., เจริญศิริส., จันแบบส. และ ศรีนนท์ม. 2020. ศึกษาผลงานและปรัชญาของนักคิดสำคัญในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์. 7, 2 (ธ.ค. 2020), 81-92.