[1]
เกษาสุวรรณป. และ ตู้มุกดากร ก. 2020. การพัฒนากฎหมายขายฝากสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์. 7, 2 (ธ.ค. 2020), 93-100.