[1]
ลีโรจนวุฒิกุลช. 2020. สิทธิชุมชนในสังคมผู้สูงอายุกับรัฐสวัสดิการ. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์. 7, 2 (ธ.ค. 2020), 101-110.