[1]
แดงแสงทองน. และ เขตต์กันพ. 2020. การศึกษาคุณภาพการให้บริการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์. 7, 2 (ธ.ค. 2020), 15-26.