[1]
พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ และ พวงจันทร์ธ. 2020. การเสริมสร้างสัมมาชีพของผู้ประกอบการค้าขายผ้าไหม ในจังหวัดสุรินทร์. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์. 7, 2 (ธ.ค. 2020), 27-36.