[1]
สุขเสนภ., แคไธสงบ., ชาบุตรบุณฑริกว., สุขจิตส., ไกรสินธุ์อ., พระครูปัญญาสารบัณฑิต และ ยุตฺติธโรพ. 2020. คำสอนและแนวการปฏิบัติกรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต . วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์. 7, 2 (ธ.ค. 2020), 53-62.