[1]
ขันแก้ว ท., สุวโจ พ. และ หอมวัน ร. 2021. พุทธจิตวิทยา: ความรับผิดชอบต่อสังคม. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์. 8, 1 (มิ.ย. 2021), 33–46.