[1]
พระราชปริยัติวิมล, สุรภเมธี พ., สีลเตโช พ., เหล่าโพนทัน ส. และ สิริธมฺโม พ. 2021. แนวคิดความยุติธรรมที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนา. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์. 8, 1 (มิ.ย. 2021), 47–64.