[1]
พระครูโสภณวีรานุวัตร, พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, พระครูสิริพุทธิศาสตร์, เนตรพระ พ. และ เพ็ชรวงษ์ เ. 2021. การศึกษาวิเคราะห์เมืองอู่ทองในฐานะประวัติศาสตร์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์. 8, 1 (มิ.ย. 2021), 1–14.