[1]
ธีรวงศนันท์ ป. 2021. การเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์. 8, 1 (มิ.ย. 2021), 95–108.