[1]
เครือเมฆ โ. และ สังคะหะ ช. 2021. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครื่องจักสานไม้ไผ่ตกแต่งผ้าขาวม้าสู่พาณิชย์ ชุมชนวัฒนธรรมไทยเวียงคีรีวัน จังหวัดนครนายก. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์. 8, 2 (ธ.ค. 2021), 49–63.