[1]
ภูทองเงิน ว., สุขเสน ภ. , แสงศรี พ. , ภาคพรม ส. และ สุวิชาโน พ. 2021. ปัจจัยทางจิตสังคมและความสุขใจที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์. 8, 2 (ธ.ค. 2021), 65–73.