(1)
บุษย์ชญานนท์ส. การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจยุคบริโภคนิยม. JBSVD 2020, 7, 63-80.