(1)
ปุริสุตฺตโม พ.; ธีรปญฺโญ พ.; ต่างจิตรเ.; เจริญศิริส.; จันแบบส.; ศรีนนท์ม. ศึกษาผลงานและปรัชญาของนักคิดสำคัญในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน. JBSVD 2020, 7, 81-92.