(1)
เกษาสุวรรณป.; ตู้มุกดากร ก. การพัฒนากฎหมายขายฝากสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน. JBSVD 2020, 7, 93-100.