(1)
ลีโรจนวุฒิกุลช. สิทธิชุมชนในสังคมผู้สูงอายุกับรัฐสวัสดิการ. JBSVD 2020, 7, 101-110.