(1)
แดงแสงทองน.; เขตต์กันพ. การศึกษาคุณภาพการให้บริการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. JBSVD 2020, 7, 15-26.