(1)
พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ; พวงจันทร์ธ. การเสริมสร้างสัมมาชีพของผู้ประกอบการค้าขายผ้าไหม ในจังหวัดสุรินทร์. JBSVD 2020, 7, 27-36.