(1)
กิตฺติปญฺโ/สร้อยศรีพ. กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับคริสต์ศาสนาบนพื้นที่สูง ในจังหวัดเพชรบูรณ์. JBSVD 2020, 7, 37-52.