(1)
สุขเสนภ.; แคไธสงบ.; ชาบุตรบุณฑริกว.; สุขจิตส.; ไกรสินธุ์อ.; พระครูปัญญาสารบัณฑิต; ยุตฺติธโรพ. คำสอนและแนวการปฏิบัติกรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต . JBSVD 2020, 7, 53-62.