(1)
ขันแก้ว ท.; สุวโจ พ.; หอมวัน ร. พุทธจิตวิทยา: ความรับผิดชอบต่อสังคม. JBSVD 2021, 8, 33-46.