(1)
พระราชปริยัติวิมล; สุรภเมธี พ.; สีลเตโช พ.; เหล่าโพนทัน ส.; สิริธมฺโม พ. แนวคิดความยุติธรรมที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนา. JBSVD 2021, 8, 47-64.