(1)
พระครูโสภณวีรานุวัตร; พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์; พระครูสิริพุทธิศาสตร์; เนตรพระ พ.; เพ็ชรวงษ์ เ. การศึกษาวิเคราะห์เมืองอู่ทองในฐานะประวัติศาสตร์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา. JBSVD 2021, 8, 1-14.