(1)
ธีรวงศนันท์ ป. การเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา. JBSVD 2021, 8, 95-108.