ปุริสุตฺตโม พ.; ธีรปญฺโญ พ.; ต่างจิตรเ.; เจริญศิริส.; จันแบบส.; ศรีนนท์ม. ศึกษาผลงานและปรัชญาของนักคิดสำคัญในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, v. 7, n. 2, p. 81-92, 30 ธ.ค. 2020.