เกษาสุวรรณป.; ตู้มุกดากร ก. การพัฒนากฎหมายขายฝากสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, v. 7, n. 2, p. 93-100, 30 ธ.ค. 2020.