ลีโรจนวุฒิกุลช. สิทธิชุมชนในสังคมผู้สูงอายุกับรัฐสวัสดิการ. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, v. 7, n. 2, p. 101-110, 30 ธ.ค. 2020.