แดงแสงทองน.; เขตต์กันพ. การศึกษาคุณภาพการให้บริการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, v. 7, n. 2, p. 15-26, 30 ธ.ค. 2020.