พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ; พวงจันทร์ธ. การเสริมสร้างสัมมาชีพของผู้ประกอบการค้าขายผ้าไหม ในจังหวัดสุรินทร์. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, v. 7, n. 2, p. 27-36, 30 ธ.ค. 2020.