กิตฺติปญฺโ/สร้อยศรีพ. กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับคริสต์ศาสนาบนพื้นที่สูง ในจังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, v. 7, n. 2, p. 37-52, 30 ธ.ค. 2020.