สุขเสนภ.; แคไธสงบ.; ชาบุตรบุณฑริกว.; สุขจิตส.; ไกรสินธุ์อ.; พระครูปัญญาสารบัณฑิต; ยุตฺติธโรพ. คำสอนและแนวการปฏิบัติกรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต . วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, v. 7, n. 2, p. 53-62, 30 ธ.ค. 2020.