ขันแก้วท.; สุวโจพ.; หอมวันร. พุทธจิตวิทยา: ความรับผิดชอบต่อสังคม. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, v. 8, n. 1, p. 33-46, 15 มิ.ย. 2021.