ขันแก้ว ท.; สุวโจ พ.; หอมวัน ร. พุทธจิตวิทยา: ความรับผิดชอบต่อสังคม. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, Bangkok Thailand, v. 8, n. 1, p. 33–46, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/248219. Acesso em: 27 พ.ค. 2022.