พระราชปริยัติวิมล; สุรภเมธี พ.; สีลเตโช พ.; เหล่าโพนทัน ส.; สิริธมฺโม พ. แนวคิดความยุติธรรมที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนา. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, Bangkok Thailand, v. 8, n. 1, p. 47–64, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/248220. Acesso em: 27 พ.ค. 2022.