พระครูโสภณวีรานุวัตร; พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์; พระครูสิริพุทธิศาสตร์; เนตรพระ พ.; เพ็ชรวงษ์ เ. การศึกษาวิเคราะห์เมืองอู่ทองในฐานะประวัติศาสตร์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, Bangkok Thailand, v. 8, n. 1, p. 1–14, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/248223. Acesso em: 20 ส.ค. 2022.