ธีรวงศนันท์ ป. การเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, Bangkok Thailand, v. 8, n. 1, p. 95–108, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/248356. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.