เครือเมฆ โ.; สังคะหะ ช. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครื่องจักสานไม้ไผ่ตกแต่งผ้าขาวม้าสู่พาณิชย์ ชุมชนวัฒนธรรมไทยเวียงคีรีวัน จังหวัดนครนายก. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, Bangkok Thailand, v. 8, n. 2, p. 49–63, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/252028. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.