ภูทองเงิน ว.; สุขเสน ภ. .; แสงศรี พ. .; ภาคพรม ส. .; สุวิชาโน พ. . ปัจจัยทางจิตสังคมและความสุขใจที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์, Bangkok Thailand, v. 8, n. 2, p. 65–73, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/252048. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.