บุษย์ชญานนท์สุชาติ. 2020. “การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจยุคบริโภคนิยม”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ 7 (2). Bangkok Thailand, 63-80. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/246157.