ปุริสุตฺตโม พระมหามฆวินทร์, ธีรปญฺโญ พระธนสาร, ต่างจิตรเขมิกา, เจริญศิริสิรินาท, จันแบบสุวรรณี, และ ศรีนนท์มนัสวี. 2020. “ศึกษาผลงานและปรัชญาของนักคิดสำคัญในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน”. วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ 7 (2). Bangkok Thailand, 81-92. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/article/view/246159.